Administrator danych


 Wyciąg z Polityki ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w celach związanych z organizacją i prowadzeniem działalności gospodarczej jest Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Andrzeja Struga 10, 70-784 Szczecin, adres email: poczta@spad.szczecin.pl

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w przypadkach: wyrażenia zgody osoby, której dane dotyczą;  podejmowania czynności zmierzających do zawarcia, wykonania lub egzekwowania zawartych umów; wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym; ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą oraz realizacji uzasadnionych prawnie interesów Administratora lub strony trzeciej, w szczególności związanych ze świadczeniem przez Administratora usług: przewozowych i transportowych, w tym transportu regularnego, przewozu osób, przewozu osób w ramach publicznego transportu zbiorowego, serwisowych, diagnostycznych i remontowych, najmu środków transportu oraz doradczych, promocyjnych i reklamowych.

Podawanie danych Administratorowi, jest co do zasady dobrowolne. Dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie są poddawane profilowaniu ani nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe są przechowywane jedynie przez okres konieczny do realizacji celu, w którym zostały pozyskane, okres objęty udzieloną zgodą oraz okres wynikający z przepisów prawa.

Każda osoba, której dane pozyskał Administrator posiada prawo do: przejrzystej i wolnej od opłat informacji oraz dalszej komunikacji w sprawie przetwarzania jej danych, dostępu do tych danych ich sprostowania i uzupełniania, domagania się ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz w każdym przypadku przetwarzania jej danych do celów marketingu bezpośredniego, nie podlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, informacji o kategorii ewentualnych odbiorców jej danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione odbiorcom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności regulujących ochronę danych osób fizycznych. Co do zasady dane mogą być powierzone do przetwarzania jedynie podmiotom związanym z Administratorem wiążącym prawnie instrumentem gwarantującym bezpieczeństwo danych.

Organem właściwym w sprawach ochrony danych osobowych w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po zmianach krajowych przepisów o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.giodo.gov.pl

na zlecenie SPA Dąbie:
www.DanaOsobowa.pl